Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som man gör i en bostadsrättsförening. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster ska förhålla sig till.

Ändrad skrivning i Lägenhetspärmen enligt beslut i styrelsen 2022-02-23. Ändringen avser punkt tre och fyra i pärmen under flik sju (Trivselregler) och den nya text som gäller åter- finns nedan markerad i gult. Printa denna sida i sin helhet och sätt in i lägenhetspärmen.

Bostadsrättens lägenhet:

• Medlem ska vara stadigvarande bosatt i den med bostadsrätten tillhörande lägenheten.
• Det är ej tillåtet att i lägenheten eller annanstans i fastigheten förvara brandfarliga vätskor eller annat material som kan vara till fara eller olägenhet för annan.
• Störande aktiviteter som exempelvis skräniga fester, hög ljudvolym på musikanläggningar, TV, dammsugning, vattentappning, tvättmaskiner och liknande ska undvikas efter kl. 22.00 och före klockan 07.00. Men samtidigt gäller hänsyn till medlemmar och grannar som en grundregel och den ska efterlevas under dygnets alla timmar.
• Medlem ska informera fastighetens grannar om privata fester som man tror kan bli högljudda eller på annat sätt vara störande. Men samtidigt gäller hänsyn till medlemmar och grannar som en grundregel och den ska efterlevas under dygnets alla timmar.
• Medlem ska utan dröjsmål till HSB felanmäla droppande kranar, rinnande toaletter eller stopp i avlopp så att reparation kan utföras.
• Styrelsen ska informeras inför samtliga ombyggnader eller renoveringar av lägenheten för att i vissa fall få godkännande. Se särskilt framtagen handledning vid lägenhetsrenoveringar.
• Beakta tiderna för när störande ombyggnadsarbeten får utföras. Se särskilt framtagen handledning vid lägenhetsrenoveringar.
• El- vatten-, avlopps- och våtutrymmesarbeten ska alltid utföras av fackman på ett fackmannamässigt sätt.
• Styrelsen äger, efter överenskommelse, rätt till lägenheterna för inspektion.

Medlem i BRF Norrtullsgatan Lågan förväntas:

• Genom sitt uppträdande medverka till att skapa god trivsel mellan medlemmar och hyresgäster i fastigheten.
• Skyndsamt anmäla fel och brister i fastigheten till HSB/felanmälan eller styrelse.
• Eftersträva att närvara vid föreningens sammankomster som:
– Föreningsstämma
– Informationsmöten
– Städdagar
– Trivselarrangemang 
– Varje medlem har skyldighet att påtala om någon bryter mot dessa trivselregler